BSc and MSc Papers / Seminarium licencjackie i magisterskie

Zakres tematyczny

Prowadzę prace magisterskie i licencjackie z zakresu

 • teorii gier,
 • teorii gier ewolucyjnych,
 • teorii uczenia się w grach populacyjnych,
 • mikroekonomii i organizacji rynku przemysłowego (IO)
 • adaptacyjnych systemów złożonych oraz modeli wieloagentowych
 • analizy danych ze szczególnych uwzględnieniem uczenia maszynowego i sieci neuronowych (zastosowania od prostej analizy danych do rozpoznawania obrazu i dzwięku).

Prace mogą dotyczyć zarówno zastosowań jak i aspektów teoretycznych oraz łączyć elementy ekonomii behawioralnej i inne aspekty z zakresu psychologii.

Uwaga: w roku akademickim 2017/18 będę prowadził tylko prace dyplomowe związane tematycznie z grantem, którego jestem szefem i dotyczące teorii gier oraz jej wykorzystania do modelowania dylamatów społecznych oraz ich zastosowań. W szczególności nie będę prowadził prac z zakresu analizy danych.

Seminarium

Seminarium ma kilka podstawowych etapów.

 • Pracę z każdym z Państwa rozpoczynam od indywidualnego spotkania i omówienia Państwa zainteresowań i tematu pracy. Etap ten kończy się decyzją, dotyczącą tematu pracy, jej zakresu oraz wszelkich innych merytorycznych zagadnień.
 • W drugim etapie pracy seminarium odbywa się w sposób formalny. W tym etapie rozwiązujemy wszelkie kwestie techniczne związane z pisaniem pracy, np. tworzenie dokumentów w LaTeXu. Spotkania są wspólne dla wszystkich osób, przy czym liczba takich ogólnych spotkań to góra dwa spotkania.
 • Właściwy etap pracy jest indywidulany. W tym etapie spotykam się z Państwem indywidualnie. Podczas spotkań omawiamy postępy pracy, rozwiązujemy występujące problemy.
 • Seminarium kończy się w momencie, gdy przyjmuję pracę jako zakończoną. Dopiero wtedy otrzymują Państwo zaliczenie seminarium.

Sygnatury

Sygnatura seminarium licencjackiego: 196321-0484.
Sygnatura seminarium magisterskiego: 296321-0484.

Technikalia

Prace są pisane przy wykorzystaniu systemu LaTeX z ewentualnymi dodatkami związanymi z grafiką (TikZ, Asymptote). Prace mogą wykorzystywać języki programowania, np. R, C, Wolfram, Python, inne.

Bardzo chętnie promuję prace pisane w języku angielskim i serdecznie do tego zachęcam. Osoby chcące napisać pracę w języku angielskim muszą zdobyć na to zgodę właściwego Dziekana.

Pisanie pracy w LaTeXu wymaga zainstalowania dystrybucji LaTeXa oraz edytora. Jeżeli chodzi o dystrybucję LaTeXa to w zależności od systemu polecam różne rozwiązania podane poniżej.

 • Linux. Pod każdą bardziej popularną dystrybucją Linuxa najlepiej jest wykorzystać mechanizm do zarządzania pakietami. Przykładowo, pod Ubuntu wystarczy w konsoli (terminal) podać komendę sudo apt-get install texlive-full aby automatycznie zainstalować całość deystrybucji TeXLive. Jeżeli chodzi o edytor to zdecydowanie polecam TexWorks. Instalacja jest prosta: sudo apt-get install texworks.
 • MacOS. Dla systemu Apple'a zdecydowanie najlepsza dystrubucja LaTeXa to MacTex. Ściągnięty plik dmg instalujemy standarodowo. Ta dystrybucja przychodzi z doskonałym edytorem TeXShop oraz doskonałym programem do tworzenia bibliografii BibDesk. To jest kompletne rozwiązanie i nic więcej nie jest potrzebne.
 • W przypadku MS Windows wydaje się, że najlepsze rozwiązanie to dystrybucja MikTeX. Proponuję oddzielnie ściągnąć edytor TeXWorks oraz program do tworzenia bibliografi JabRef.

Oczywiście jeżeli chodzi zarówno o edytory jak i same dystrybucje to są bardzo różne rozwiązania. Niezależnie od tego jakiego rozwiązania Państwo będą używali, należy zadbać o to aby edytor używał kodowania UTF-8. Podstawy pisania w LaTeXu są dyskutowane podczas seminarium i z technicznego punktu widzenia nie będę sprawiały problemu. Odpowiednie style dla pracy licencjackiej oraz magisterskiej otrzymają Państwo mailem.

Kontakt

W razie pytań bardzo proszę o mail: michal.ramsza [@] gmail.com.

Author: Michał Ramsza

Created: 2017-04-01 Sat 12:50

Emacs 25.1.1 (Org mode 8.2.10)

Validate