Projekt 3

Opis projektu

Zadanie

W języku R jest wiele możliwości manipulacji ramkami danych. Jednym z takich pakietów jest dplyr jednak jego składania jest zdecydowanie różna od podobnych rozwiązań w innych językach. Ten projekt dotyczy zaproponowania rozwiązania, które pozwoli wykorzystywać pakiet dplyr ale w składni znacznie bardziej zbliżonej do modułu pandas z języka Python. Oczywiście znajmość języka Python nie jest wymagana do zrobienia tego projektu.

Ściśle zadanie polega na zaproponowaniu implementacji klasy pd, która pozwala na wykorzystanie wszystkich konstrukcji pakietu dplyr ale w składni zbliżonej do modułu pandas. Klasa pd musi pozwalać na definiowanie zbiorów danych. Poniżej jest przykład tworzenia instancji klasy pd.

### Tworzenie obiektu klasy pd
fileURL <- "http://michal.ramsza.org/lectures/2_r_programming/data/data_2.csv"
a <- pd$new(data = read.csv(file = fileURL)) 

W obiekcie a znajduje się wczytana ramka danych. Ramka ta jest obiektem klasy data.frame. Klasa pd dostarcza metodę convert(), która zmienia klasę zawartych danych z data.frame na df+tbl, tj. na tibble, oraz odwrtnie. Klasa pd zapewnia również metodę value(), która zwraca zapisaną ramkę danych. Możemy zobaczyć to w poniższym przykładzie.

### Zmiana klasy zapisanej ramki danych
class(a$value())
a$convert()
class(a$value())
a$convert()
head(a$value())

[1] "data.frame"
[1] "tbl_df"   "tbl"    "data.frame"
 Year_prod  Gas_type Engine_capacity Mileage Price   Brand
1   2005   Diesel      2500 280000 20990    Audi
2   2009   Diesel      2200 170000 38000   Honda
3   2011   Diesel      1600  96000 22600 Volkswagen
4   2004 Benzyna+LPG      2494 198230 15000    BMW
5   2006   Diesel      2000 256000 16900 Volkswagen
6   2012   Benzyna      4000  67000 140000   Toyota
      Model Voivodeship       City Negotiation
1      A4 B7 Dolnośląskie    Wałbrzych      0
2   Accord VIII Mazowieckie      Płock      1
3     Polo V   Śląskie       Żory      0
4   Seria 3 E46 Mazowieckie     Warszawa      1
5    Passat B6   Śląskie      Bytom      1
6 Land Cruiser VI   Lubuskie Kostrzynnad Odrą      1

W powyższym przykładzie najpierw zmieniliśmy klasę ramki danych data.frame na tbl_df, sprawdziliśmy klasę a następnie ponownie na data.frame.

Następnie chcemy wykorzystać możliwości pakietu dplyr ale w innej składni. Klasa pd oferuje metodę op, która pozwala wykorzystać wszystkie możliwości pakietu dplyr. W poniższym przykładzie wykonujemy prostą analizę władowanej ramki danych a następnie tworzymy dwa proste histogramy.

### Operacje na danych
a$op(select(Mileage, Price, Brand))
a$op(filter(Mileage < 50000))
a$op(filter(Brand %in% c("Honda", "Fiat")))

### Tworzenie prostego 
ggplot(data = (a$value()), mapping = aes(x = Price)) +
  geom_histogram(bins = 100, aes(fill = Brand, color = Brand, y = ..density..)) +
  geom_density(fill = "blue", alpha = 0.2) + 
  facet_wrap(~ Brand, nrow = 2)

### Zapisywaie do pliku / w rozwiązaniu zdecydowanie można pominąć
dev.copy(device = png, "./fig1.png")
dev.off()

W powyższym przykładzie wykonaliśmy trzy proste działania. Pierwszy blok działań to kolejne operacje na danych, gdzie jako argument operatora op() podawane są dowolne komendy z pakietu dplyr. Drugi blok to przykładowe wykorzystanie pakietu ggplot2 do stworzenie wykresu, które jest zapisany do pliku w bloku ostatnim.

fig1.png

Figure 1: Przykładowe histogram stworzone w powyższy przykładzie

Oczywiście klasa pd zapewnia również łączenie operacji w ciąg oraz resetowanie wykonanych operacji. W poniższym przykładzie resetujemy wykonane operacje a następnie wykonujemy bardzo podobne operacje jak powyżej ale łącząc jest w ciąg.

### Resetowanie operacji
a$reset()

### Wykonywanie operacji w ciągu
a$op(select(Mileage, Price, Brand))$op(filter(Mileage < 50000))$op(filter(Brand %in% c("Toyota", "Fiat")))

### Tworzenie przykładowego wykresu
ggplot(data = (a$value()), mapping = aes(x = Price)) +
  geom_histogram(bins = 100, aes(fill = Brand, color = Brand, y = ..density..)) +
  geom_density(fill = "blue", alpha = 0.2) + 
  facet_wrap(~ Brand, nrow = 2)

### Zapisywaie do pliku / w rozwiązaniu zdecydowanie można pominąć
dev.copy(device = png, "./fig2.png")
dev.off()

Powyższy przykład tworzy następujący wykres (dla innych marek).

fig2.png

Figure 2: Przykładoww histogramy stworzone z wykorzystanie wiązania operacji

Moja przykładowa implementacja wykorzystuje model obiektowy R6 ale dla wygody zaproponowałem również metodę print() w modelu S3, któej wykorzystanie jest pokazane poniżej.

### Resetowanie wykonanych obliczeń
a$reset()

### Obliczenia
a$op(select(Brand, Mileage, Price))$op(filter(Price <= 500))
a$op(arrange(Brand, desc(Price)))

### Wyświetlenie wyników
a
  Brand Mileage Price
1 Daewoo 309376  500
2  Fiat 145500  400
3  Opel 296000  500
4 Toyota 260000  500
5 Toyota 312415  450

Jak widać, moja przykładowa implementacja wykorzystuje model obiektowy R6 ale w rozwiązaniu można wykorzytać dowolnym model obiektowy.

Techniczne warunki zaliczenie

Zadanie powinno być rozwiązane w pojedynczym skrypcie w pliku R. Rozwiązanie powinno zawierać definicje metod oraz przykładowe wykorzystanie (podobne do tych pokazanych) zdefiniowanych metod. Rozwiązania bez przykładów nie będą zaliczane. W rozwiązaniu nie wolno wykorzystywać dodatkowych pakietów, za wyjątkiem pakietu dplyr i ggplot2 w celu wykonania identycznych wykresów jak powyżej ale to nie jest konieczne, oraz pakietu R6 jeżeli implementacja będzie wykorzytywała model obiektowy R6. Proszę nie używać polskich znaków.

Data: 2021-05-04 Tue 00:00

Autor: Michał Ramsza

Created: 2021-05-04 Tue 19:49

Validate