Projekt 1

Opis projektu

Zadanie

Zadanie polega na napisaniu funkcji getFlow(), której zadaniem jest analiza podanej funkcji pod kątem wykonywanych obliczeń (computation flow). Jako arguemnt funkcjia getFlow() powinna przyjmować funkcję (obiekt z typem bazowym closure). Jako wynik powinna zwracać obiekt zawierający wszystkich przypisania razem z warunkami ich wykonania. Poniżej jest opis przykładowej implementacji takiej funkcji.

Zaczniemy od prostych przykładów. Popatrzmy na zachowanie się funkcji getFlow() na bardzo prostej funkcji wykonującej tylko jedno przypisanie.

### Definicja funkcji
f <- function(a) {
  x <- a + rnorm(1)
  x
}

fFlow <- getFlow(f)
fFlow

x <- a + rnorm(1) ||| TRUE

Funkcja zwróciła obiekt zawierając listę przypisań. W przykładowej implementacji lista przypisań to obiekt klasy assignmentList, który jest listą obiektów klasy assignment. Dla obu klasy dopisane są metody print a dla klasy assignmentList dodatkowo metoda c. W przykładowej implementacji do stosowania metod (dispatching) został wykorzystany model obiektowy S3. W uzyskanej liście mamy jedno przypisanie, które jest wykonywane bezwarunkowo.

Zobaczmy teraz nico bardziej skomplikowny przykład.

### Definicja funkcji
f <- function(a, b) {
  b <- abs(b)
  x <- a ^ b
  x
}

fFlow <- getFlow(f)
fFlow

b <- abs(b) ||| TRUE
x <- a^b   ||| TRUE

Dla powyższej funkcji flow obliczeń jest również bardzo prostych, składa się jedynie z dwóch przypisań, gdzie każde z przypisań jest dokonywane bezwarunkowo.

Popatrzmy następnie na zachowanie się funkcji w przypadku występowania wykonań warunkowych.

### Definicja funkcji
f <- function(z, b) {
  if( z <= 0) {
    stop("Only positive values of z are allowed.", call. = FALSE)
  } else {
    x <- z ^ b
  }
  x
}

fFlow <- getFlow(f)
fFlow

x <- z^b ||| not z <= 0 and TRUE

Zachowanie funkcji jest tutaj bardziej skomplikowane. Mamy co prawda tylko jedno przypisanie ale jest to przypisanie warunkowe, jeżeli nie zachodzi warunek z <= 0 (zapisywane jako not z <= 0) to wtedy wykonywane jest przypisanie.

Zobaczmy jeszcze bardzoej skomplikowany flow obliczeń.

### Definicja funkcji
f <- function(a, b) {
  x <- rnorm(1)
  if(a < 0)
  {
    a <- abs(a)
    if(b == 2L)
    {
      y <- a ^ 2
      y <- y + x
    }
  } else
  {
    y <- a ^ b
    y <- y + x
  }
  y
}

fFlow <- getFlow(f)
fFlow

x <- rnorm(1) ||| TRUE
a <- abs(a)  ||| a < 0 and TRUE
y <- a^2    ||| a < 0 and b == 2L and TRUE
y <- y + x   ||| a < 0 and b == 2L and TRUE
y <- a^b    ||| not a < 0 and TRUE
y <- y + x   ||| not a < 0 and TRUE

W powyższym przykładzie flow obliczeń jest zdecydowanie bardziej skomplikowny. Pierwsze przypisanie jest bezwarunkowe ale wszystkie kolejne przypisania są wykonywane warunkowo. Przypisania te znajdują się w różnych gałęziach kodu i wykonywane co jest widoczne w warunkach wykonania przypisania. Drugie przypisanie jest wykonywane w pierwszej gałęzi kodu (pierwszy poziom wykonania warunkowego). Kolejne dwa mają bardziej złożone warunki bo znajdują się na drugim poziomie wykonania warunkowe. Jest to odzwierciedlone w warunku złożonym z dwóch elementów powiązanych spójnikiem and. Ostatnie dwa przypisania są wykonywane w gałęziach kodu umieszczonych w bloku else co jest wskazane w warunkach przez poprzedzenie warunku przez not.

Tak napisaną funkcję można oczywiście zastosować do dowolnych funkcji, tak jak poniżej.

### Proste zastosowanie
getFlow(setOldClass)

simpleCase <- is.null(prototype)              ||| TRUE
mainClass <- Classes[[1L]]                 ||| TRUE
prevDef <- getClassDef(mainClass, where, inherits = FALSE) ||| TRUE
clName <- S4Class                      ||| !missing(S4Class) and !is(S4Class, "classRepresentation") and is.character(S4Class) and TRUE
S4Class <- getClass(S4Class)                ||| !missing(S4Class) and !is(S4Class, "classRepresentation") and is.character(S4Class) and TRUE
S4prototype <- S4Class@prototype              ||| !missing(S4Class) and !is.null(prototype) and TRUE
S4Class@prototype <- .mergeAttrs(prototype, S4prototype)  ||| !missing(S4Class) and !is.null(prototype) and TRUE
prevClass <- "oldClass"                   ||| TRUE
S3Class <- character()                   ||| TRUE
S3table <- new.env()                    ||| is.null(S3table <- where$.S3MethodsClasses) and TRUE
dataPartClass <- NULL                    ||| TRUE
S3Class <- c(cl, S3Class)                  ||| TRUE
def <- getClass(cl, where)                 ||| isClass(cl, where) and TRUE
cl1 <- .validDataPartClass(cl, where, dataPartClass)    ||| isClass(cl, where) and !extends(def, prevClass) and TRUE
prevP <- def@prototype                   ||| isClass(cl, where) and not !extends(def, prevClass) and TRUE
prevS3Class <- attr(prevP, ".S3Class")           ||| isClass(cl, where) and not !extends(def, prevClass) and TRUE
useP <- TRUE                        ||| not isClass(cl, where) and TRUE
useP <- FALSE                        ||| TRUE
def <- getClassDef(cl, where)                ||| not isClass(cl, where) and TRUE
attr(clp, ".S3Class") <- S3Class              ||| not isClass(cl, where) and TRUE
def@prototype <- .notS4(clp)                ||| not isClass(cl, where) and TRUE
prevClass <- cl                       ||| TRUE

Jak widać jest tutaj znacznie więcej przypisań i są one również znacznie bardziej skomplikowane. Takie przedstawienie kodu daje relatywnie dobry pogląd na flow obliczeń w ramach danej funkcji.

Przedstawiona przykładowa implementacja ma kilka ograniczeń. Jedno z tych ograniczeń to brak analizy warunku pod kątem występowania tam przypisania. Widać to w powyższych wynikach, gdzie jeden z warunków zawiera przypisanie. W rozwiązaniu zadania również można pominąć ten przypadek.

Techniczne warunki zaliczenia

Zadanie powinno być rozwiązane w pojedynczym skrypcie w pliku R. Rozwiązanie powinno zawierać odpowiednie definicje oraz przykładowe wykorzystanie (podobne do tych pokazanych poniżej, mogą być identyczne) zaproponowanych rozwiązań. Rozwiązania bez przykładów nie będą zaliczane. W rozwiązaniu nie wolno wykorzystywać dodatkowych pakietów poza pakietem stringr jeżeli będzie taka konieczność. Proszę nie używać polskich znaków.

Data: 2021-05-01 Sat 00:00

Autor: Michał Ramsza

Created: 2021-05-02 Sun 18:41

Validate